behandlingsinsatser

Vi har utökat verksamheten med öppenvårdsinsatser för barn och unga och kan erbjuda olika tilläggstjänster. Här nedan listas vilka metoder vi har med oss i vårt arbete samt vilka tjänster vi har att erbjuda.

METOD/TJÄNSTER

HANDLEDNING AV FAMILJEHEM
Vi erbjuder handledning av familjehem. Vi har kontor i Sävedalen i Göteborg, men kan möta upp familjehem i deras hem om så önskas i Göteborg och kranskommuner samt i Halland. Personal på Trygga Vägen Vård AB har handledarutbildning, särskilt riktat för handledning av just familjehem.

BOF (Barnorienterad Familjeterapi)
Vi erbjuder BoF i öppenvårdsformer samt som handledning/behandling i familjehem. BOF är en samspelsbehandling där man möter barnet på deras egen arena, nämligen i leken. Man arbetar med relationen och inte med individen. Tillsammans jobbar man med anknytning, samhandling och självkänsla. Genom att kunna samhandla utvecklas barnets inre struktur vilket bygger upp barnets självkänsla.

BOF passar för barn som uttrycker sig bättre i lek än genom språk och deras omsorgspersoner. Det är främst för barn i lekåldern, men BOF kan även fungera för både yngre och äldre barn/ungdomar. Lekmaterialet kan varieras och anpassas efter barnets ålder och intressen.
BoF  passar även som verktyg i arbetet med familjehem; att sammanföra familjer och förhindra senare sammanbrott: Vi använder bof vid  nyplaceringar, när barnet bär på trauman, när barnet har stora regleringssvårigheter, när familjehemmet eller andra vuxna har svårt att förstå sig på barnet, när barnet har omplacerats en eller flera gånger eller när det finns ytterligare barn i familjehemmet.

BoF är ett utmärkt verktyg som handledning till familjehemmet.   
Familjehemmet får en chans att se och förstå hur de medverkar till barnets reaktioner, beteende och framgång! 

UTREDNING Vi erbjuder fördjupad utredning/del av barnavårdsutredning.

Tejping
Inom BoF används kommunikationsformen Tejping. Tejping innebär att man låter klienten eller familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade träfigurer. Det hela utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord.

Barnsamtal
Vi är utbildade av Harald Overreide, Bergen i Norge och Gunilla Wilhelmsson, Göteborg.

Spädbarn/anknytningsteori
Fördjupad kunskap inom anknytningsteori, spädbarns utveckling och arbete med spädbarnsfamiljer.

Ambience   (Atypical Maternal System för Assessment and Classification)
Psykologen Karlen Lyons-Ruth, en av de ledande experterna på desorganiserad anknytning. Ambience är en observationsmetod med ett kodsystem speciellt riktat mot att bedöma störd affektiv kommunikation i föräldrars samspel med sitt barn.

ASQ och ASQ – SE (Ages & Stages Questionnaires samt Ages & Stages questionnaires Social- Emotional)
ASQ är ett grovmaskigt verktyg som ger möjlighet att bli observant på svårigheter hos barnet, svårigheter som de behöver extra stöd och hjälp med eller svårigheter som behöver en närmare utredning. t ex på BVC, barnhabiliteringen eller på BuP.

ASQ och ASQ-SE är ett verktyg i behandling där omsorgspersonen får hjälp att “se sitt barn”, barnets utveckling och behov. ASQ och ASQ-SE kan vara ett “mätinstrument” för att se om barnet får god omvårdnad.

Miljöterapi
Miljöterapins syfte är att tillhandahålla en stabil social miljö som ger familjer möjlighet till social inlärning och positiv utveckling. familjemedlemmarna lär sig sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med sin behandlare.

Trappan
Trappan är en utarbetad modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. Syftet är att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld, att göra det som hänt ”pratbart” och begripligt, och därigenom minska risken för post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) och annan psykiatrisk problematik.

Vi gör familjehemsutredningar enligt Kälvesten – ursprungsmodellen eller Kälvesten – ”nya”

UTBILDNING

Ett hem att växa i
Materialet är framtaget av socialstyrelsen och det är en utbildning alla familjehem bör gå.

COS-P (Circle of Security- parenting)
COS-P är ett föräldraträningsprogram som var klart 2009. Ursprungligen kommer COS från USA och programmet har utvecklats från Circle of Security Intervention (start 1985) som är ett omfattande utrednings och behandlingsprogram.

Mycket forskning har under åren bedrivits kring COS och det finns en stadig grund av evidens för att metoden är verksam med mycket goda resultat.

COS-P bygger direkt på teori och forskning. Största marginella resultat har visat sig i grupper med svår problematik, bl.a. i familjer där det förekommit våld. De goda resultaten har visat sig bli ännu bättre över tid, ett till två år efter avslutat behandling. I Norge har staten beslutat att implementera COS-P för alla familjehem. Forskning har gjorts även här i Sverige, i Borås, av Pia Motander bl.a. Flest studier i Skandinavien har gjorts i Norge, två är pågående i Danmark.

Öppenvårdsbehandling i hemmiljö
Utifrån förfrågan skräddarsyr vi behandlingen.

Förstärkt umgängesstöd
Vi har lång erfarenhet att planera och genomföra trygga umgängen och stödja barnen i kontakter med biologiska nätverk.

Vi kommer gärna till er för föredrag, seminarier och workshops kring arbetet i och med familjehemsvård, små barns anknytning och behov.
Innehåll diskuteras utifrån önskemål och målgrupp.