HVB

En trygg miljö med god omsorg

Målgrupp: Verksamheten har fem platser för pojkar i åldrarna 14 till 17 år som har psykosociala problem såsom ett aggressivt och impulsivt beteende, svårigheter att följa regler, anti-socialt beteende, svårigheter med det sociala samspelet i relation till andra människor, svårigheter i skolan, på väg in i kriminalitet vilket medför att de inte bör fortsätta att vistas i sin nuvarande miljö.

Målet med verksamheten: Det är att i en trygg och hemlik miljö bygga upp den unges självkänsla och självförtroende för att utvecklas i positiv riktning. Tryggheten och den positiva utvecklingen nås genom dygnet runt bemanning med positiva förebilder och kompetens inom problemområden hos de unga. 

Vårdutbud och dess teoretiska innehåll: Trygga vägen har en psykodynamisk grund med inslag av miljöterapi. Förhållningssättet kommer att genomsyras av KBT samt MI.

Det kognitiva förhållningssättet innebär en helhetssyn, den så kallade femfaktormodellen är central och dess beståndsdelar används som stöd i det vardagliga arbetet. Strukturerade samtal, terapeutiska möten finns i det dagliga schemat. 

Miljöterapi för att skapa en miljö för klienten att kunna arbeta med sin förändring och utveckling. Hemmet kommer att se till så klient får möjligheter att utveckla: Färdigheter som är nödvändiga för att uppnå en viss grad av självständighet.

MI kommer att genomsyra det dagliga arbetet med klienterna samt och det kommer finnas möjlighet till strukturerade samtal. Genom samtalen utforskar personalen var klienten befinner sig i sin process som på sikt ska ge honom möjlighet till ökad förståelse för sina problem eller hinder. Syftet i är att motivera klienten att se möjligheter, vilja hitta lösningar och på så vis nå uppsatta mål. Det huvudsakliga målet är att hjälpa de unga att komma vidare i en förändringsprocess.

ADL-träning omfattar stöd i det vardagliga såsom personlig hygien, städning, tvättning, hemkunskap och ekonomi.

SFT (Social Färdighetsträning) vilar i hög grad på modellinlärning. Trygga Vägen kommer att ha professionella behandlare som kan utmana de unga i deras beteenden och relationer i det dagliga livet på hemmet samt utanför i samband med olika aktiviteter för att förstärka positiva beteenden hos den unge. Vi kommer att definiera ett antal av den unges beteenden i sociala sammanhang som kommer att förstärkas selektivt. Trygga Vägen kommer att göra en nätverkskarta med den unge och uppmuntra relationer som är positiva för den unge.