Om oss

Ansvar, Kompetens och Engagemang utgör grunden för vårt arbete

Vårt mål
Att erbjuda kvalitativ vård till primärt Socialtjänsten. Med ett brett utbud av tjänster såsom Familjehem, Hvb-hem, stödboende och fristående behandlingsinsatser kan vi erbjuda våra uppdragsgivare en individuellt anpassad vård.  

Vår värdegrund
Alla människor har lika värde och samma mänskliga rättigheter. Människovärdet är inte knutet till människors personliga egenskaper eller funktioner i samhället och varje form av diskriminering och kränkning är därmed oacceptabel.

Vår kompetens
En gedigen flerårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt utbildningar såsom Behandlingsassistent, Behandlingspedagog, Socialpedagog och Socionom finns i våra led. Vi verkar även för etnokulturell kompetens, mångfald och en jämn könsfördelning i organisationen. 

Vad vi erbjuder
Stödboende, HVB-hem. Familjehem, Jourhem, Behandlingsinsatser, Referenslägenheter,  Vårdkedja.

Avtal – Ramavtal
Trygga Vägen är idag upphandlade av mer än 70 kommuner runt om i landet.

Tillstånd
Vi följer socialstyrelsens riktlinjer och innehar tillstånd av IVO (inspektionen för vård och omsorg) att bedriva vård som innefattas inom ramen för våra verksamheter.